Regulamin

V MISTRZOSTWA POLSKI NORDIC WALKING w MARATONIE

VII SZTAFETOWE MISTRZOSTWA POLSKI w MARATONIE

RAJD JASTROWIECKI

II MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA POLSKI SZTAFET NORDIC WALKING

1. CEL

 • Popularyzacja aktywności fizycznej prorodzinnej oraz zdrowego stylu życia Polaków dzięki Nordic Walking;
 • Wyłonienie najlepszych zawodników kategorii wiekowych kobiet i mężczyzn na dystansach;
 • Propagowanie idei aktywności fizycznej poprzez Nordic Walking wśród mieszkańców Polski wraz ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, którzy chcą integrować się ze społeczeństwem pełnosprawnym;
 • Wzrost świadomości oraz wyrobienie nawyku systematycznej aktywności fizycznej w życiu przeciętnego Polaka.

2. TERMINY I MIEJSCE ZAWODÓW

07.04.2018 – JASTROWIE – ul. Jeziorna (Plaża Miejska)

3. RAMOWY PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW

Piątek - 06.04.2018

 • 18:00 – 20:00    Rejestracja zawodników – ul. Jeziorna (Plaża Miejska)
 • 19.00                Pasta Party - Rezydencja Leśna Chata - 100m od startu.

Sobota - 07.04.2018

 • 7:00 – 8:45       Rejestracja zawodników – maraton, sztafety,
 • 8:45                 Otwarcie imprezy
 • 8:46 – 8:55       Wspólna rozgrzewka
 • 9:00                 Start Maratonu
 • 9:20                 Start Sztafet
 • 11:00               Start Sztafet Młodzieżowych
 • 11.00 - 12.30    Rejestracja uczestników rajdu
 • 13:00               Start Rajdu
 • 16:00               Zamknięcie trasy zawodów (zawodnicy na trasie ostatniego okrążenia idą do mety)
 • 17:30               Dekoracja maratonu i sztafet

Zawodnicy proszeni są o ustawienie się na starcie 5 minut przed startem konkurencji.

*Zarys programu minutowego każdej z imprez może ulec zmianie. Wszelkie zmiany dotyczące danych zawodów będą umieszczane na stronie www.pfnw.eu oraz w biurze zawodów

4. ORGANIZATORZY

 1. Polska Federacja Nordic Walking
 2. Urząd Miasta i Gminy Jastrowie

5. DYSTANSE

Uczestnicy startują na:

 • Maraton 42,195 m – 8 x 5,27 km
 • Sztafety 42,195 m – 8 x 5,27 km
 • Sztaety młodzieżowe 21,195 m – 4 x 5,27 km
 • Rajd - 5,27 km

6. ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą drogą elektroniczną, przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej|
  www.czas-start24.pl – Rejestracja elektroniczna zostaje zamknięta na 3 dni przed zawodami (tj.środa 23:00)
 2. Zawodnicy dokonując rejestracji i startując w zawodach oświadczają, że biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
 3. Rejestracja traktowana jest jako przyjęcie warunków Regulaminu
 4. Uczestnictwo w imprezie jest odpłatne i w zależności od dystansu i terminu zapisów wynosi odpowiednio:

ZGŁOSZENIA ELEKTRONICZNE
A) maraton

Termin

Opłata

15.11.2017 - 31.12.2017

60,00 zł

01.01.2018 - 28.02.2018

70,00 zł

01.03.2018 - 03.04.2018

80,00 zł

B) sztafety

Termin

Opłata

15.11.2017 - 31.12.2017

120,00 zł

01.01.2018 - 28.02.2018

140,00 zł

01.03.2018 - 03.04.2018

160,00 zł

Sztafety Młodzieżowe startują bezpłatnie.

C) rajd

Termin

Opłata

15.11.2017 – 03.04.2018

20,00 zł

Zgłoszenia w biurze zawodów w przeddzień oraz w dniu zawodów.

 • 100,00 zł - maraton
 • 200,00 zł - od drużyny sztafetowej
 •   20,00 zł - rajd

5. Za ostateczne i kompletne zgłoszenie elektroniczne uważa się poprawne wypełnienie i przesłanie przez uczestnika formularza zgłoszenia wraz z zaksięgowaną opłatą startową najpóźniej na 3 dni przed datą zawodów (tj. do środy do godz. 23:00), według stawek i reguł z punktu 2 na konto bankowe organizatora

6. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przenoszenia raz wniesionej opłaty na rzecz innego zawodnika lub na inny dystans.

7. W przypadku opłaty w formie przelewu na konto, należy w biurze zawodów okazać dowód wpłaty. W przypadku przelania zbyt małej kwoty zgłoszenie jest nieważne.

8. Opłatę należy wpłacać na następujące konto bankowe:

HERKULES Sp. z o.o. Sk.
Bonin 11E
76-009 Bonin
Bank Pekao : 39 1240 1428 1111 0010 7096 7871

9. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego /przelewu bankowego wpisowego z winy poczty / banku.

10. Pakiet zawodnika obejmuje: 2 numery startowe, chip niezbędny do pomiaru czasu, upominki gospodarza imprezy, posiłek regeneracyjny, woda 0,5l, pamiątkowy medal, dodatkowo zawodnicy startujący w maratonie otrzymują upominki w pakietach oraz bezpłatnie uczestniczą w Makaron Party.

11. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych, pakietów startowych będą odbywały się w Biurach Zawodów w przeddzień i w dniu imprezy.

12. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Polską Federację Nordic Walking

13. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych przez PFNW.

7. ZASADY UCZESTNICTWA I TECHNIKA MARSZU

 1. Podczas imprezy obowiązują przepisy zawodów Polskiej Federacji Nordic Walking.

 2. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników na mecie wszystkich dystansów będzie dokonywane elektronicznym systemem pomiarowym lub chipowym. Oficjalnym czasem jest czas netto.

 3. W sztafecie mogą brać udział reprezentacje klubów, grup. Sztafeta musi składać się z 4 osób. Każda z osób musi przejść 2 okrążenia tj. 10 540m metrów (każda zmiana dwa okrążenia ciągiem). Kategorie sztafet: sztafeta męska - 4 mężczyzn, sztafeta źeńska - 4 kobiety, sztafeta mieszana - 2 kobiety + 2 mężczyzn. W sztafecie udział mogą brać zawodnicy od 16 roku życia. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę na udział w zawodach opiekuna prawnego.

 4. W sztafecie młodzieżowej mogą brać udział reprezentacje klubów, grup. Sztafeta musi składać się z 4 osób. Każda z osób musi przejść 1 okrążenie tj. 5 270m metrów (każda zmiana 1 okrążenie ciągiem). Skład sztafety dowolny, bez podziału na płeć. W sztafecie udział mogą brać zawodnicy od 10 do 15 roku życia. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę na udział w zawodach opiekuna prawnego.

 5. Wszyscy zawodnicy powinny zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem, a osoby niepełnosprawne również z orzeczeniem o niepełnosprawności) w Biurze Zawodów.

 6. Osoby startujące w zawodach oświadczają, że są zdolni do udziału w zawodach oraz nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach. W związku z powyższym w Biurze zawodów należy własnoręcznie podpisać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wysiłku fizycznego. W szczególnych przypadkach wymagających badania medycznego decyzja obsługi medycznej zawodów przed i w czasie zawodów jest ostateczna.

 7. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych na udział w imprezie. ZAŁĄCZNIK NR 1 (dotyczy tylko udziału w rajdzie lub sztafecie)

 8. W zawodach mogą brać udział obywatele wszystkich krajów świata.

 9. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać strój sportowy stosowny do warunków pogodowych. Zaleca się posiadanie własnych kijów do NW. Posiadanie kijów składanych wymaga od uczestnika zwrócenia uwagi na dokładne dokręcenie części składowych kija, jak również uwzględnienie podczas treningu, rozgrzewki oraz zawodów faktu, iż kij składany jest mniej wytrzymały niż kij jednoczęściowy.

 10. Podczas marszu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Nie można używać własnych numerów startowych.

 11. Istnieje możliwość wypożyczenia kijów w Biurze Zawodów (liczba kijów ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Ilość par kijów dostępnych nie mniejsza niż 50 szt. Kaucja zwrotna za wypożyczenie kijów wynosi 100zł oraz za okazaniem dokumentu ze zdjęciem. Uczestnicy wypożyczający kije powinni zapoznać się z zaleceniami producenta kijów oraz zastosować się do poleceń wypożyczającego.

 12. Zawodnicy zobowiązani są zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas rozgrzewki, aby nie uderzyć lub nie ukłuć kijkiem współćwiczącego.

 13. W marszach podział na kategorie wiekowe nastąpi według następujących zasad: o przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 14. Uczestnicy marszu zostaną sklasyfikowani w następujących kategoriach wiekowych:

Maraton

Sztafeta

Rajd

kategoria

Lat

kategoria

bez kategorii

K / M

18 – 29

 

 

 Kategoria Open:

1. Mieszana

 2. Kobiet

3. Mężczyzn

 

 

 

 

 

K / M

30 – 39

K / M

40 – 49

K / M

K / M

50 -54

55 -59

K / M

K / M

60-64

65+

OPEN K/ OPEN M

 

 

8. NAGRODY i UPOMINKI

 1. Ogłoszenie wyników, przyznanie i odbiór upominków odbędzie się w dniu zawodów.
 2. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą zawody w regulaminowym czasie otrzymują pamiątkowy medal. Uczestnicy rajdu inny niż uczestnicy maratony i sztafet.
 3. Zdobywcy miejsc I - III w maratonie otrzymają puchary i medale na podium. Zdobywcy miejsc I-VI w Sztafecie otrzymają puchary i medale na podium. Każdy uczestnik Rajdu otrzyma pamiątkowy medal za ukończenie marszu.
 4. Upominki są losowane wśród zawodników startujących w zawodach. W przypadku braku odbiorcy upominek zostanie rozlosowana ponownie. Numerek, który został raz wylosowany nie bierze udziału w kolejnym losowaniu.
 5. Odbiór upominków w dniu zawodów wyłącznie z widocznym numerem startowym przymocowanym do odzieży na wysokości klatki piersiowej. Po tym terminie nagrody przepadają.

9. TRASA

 1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji uczestnika, powiadamiana jest obsługa trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 2. Na trasie znajdują się sędziowie, którzy będą dokonywali oceny techniki marszu NW oraz udzielali kar za naruszenie przepisów sędziowskich Polskiej Federacji Nordic Walking. ZAŁĄCZNIK NR 2
 3. Plan trasy i lista startowa będzie znajdować się w biurze zawodów.
 4. Przy zmianie rodzaju nawierzchni zostaną wyznaczone strefy zmian końcówek kija na długości 100m. W tych strefach nie jest oceniana przez sędziów praca rąk zawodnika zmieniającego końcówki kijów.
 5. Trasa będzie oznaczona specjalnymi znacznikami i taśmą ostrzegawczą, oznaczone dystanse.
 6. Punkty odżywiania, odświeżania będą wyposażone w: woda, izotonik, czekolada, banany

10. SZATNIE I DEPOZYT

 1. Istnieje możliwość skorzystania z depozytu za okazaniem numeru startowego.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdeponowane przez zawodnika rzeczy. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za przekazanie depozytu innej osobie.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Przed i po zawodach zawodnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni ( np. namiot bądź inne pomieszczenie)

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator i Sędzia Główny zawodów.
 2. Organizator posiada ubezpieczenie OC zawodów.
 3. Nieprzestrzeganie regulaminu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 4. Protesty dotyczące wyników i klasyfikacji z danej edycji zawodów będą przyjmowane 30 min po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników.
 5. Podczas zawodów wszyscy zawodnicy muszą posiadać czip przypisany do nazwiska osoby. Umieszczanie chipów przy sznurowadłach butów lub w innych miejscach niż zalecena przez firmę która mierzy czas grozi dyskwalifikacją.
 6. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
 7. Uczestników zawodów obowiązują przepisy PFNW oraz niniejszy regulamin.
 8. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora i Sędziego Głównego zawodów.

 

 

…..………......…… dn. ……………...

(miejscowość i data)

 

ZGODA NA UDZIAŁ W ZAWODACH NORDIC WALKING

Wyrażam, zgodę na udział mojego dziecka

 

…………………………......................................................................

 

urodzonego …………………..............................................................................

 

w zawodach Nordic Walking

 

w……………………….....................................................................................


w dniu…………………….…………….na dystansie..............................................

 

Imię i nazwisko opiekuna...............................................

Nr dowodu osobistego opiekuna....................................

 

………………………………

Czytelny podpis opiekuna