Regulamin „V Zimowy Cross Bociana”

w Nadleśnictwie Czarnobór

Cel zawodów:
- popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu jako ważnego elementu zdrowego trybu życia, 
- promowanie aktywności fizycznej w leśnych okolicznościach przyrody, 
- umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,
- promocja walorów turystycznych i zaplecza edukacyjnego Nadleśnictwa Czarnobór.

Organizatorzy:
- Stowarzyszenie Team Biegowy Szczecinek,
Współorganizatorzy:
- Nadleśnictwo Czarnobór, ul. Czarnobór 1, 78-400 Szczecinek, 
Partnerzy:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku,
- Starostwo Powiatowe w Szczecinku,

Termin i miejsce:
- Rozpoczęcie imprezy godzina 10:00 w dniu 14.05.2022 r.
- Biegi start godzina: 12:00.
- Marsz Nordic Walking start 12:10
- Miejsce – siedziba Nadleśnictwa Czarnobór.

Zasady uczestnictwa:
W biegu może wziąć udział każdy zawodnik, który w dniu startu ukończył 18 lat oraz stanie na linii startu o określonej przez organizatora godzinie oraz zadeklaruje dobry stan zdrowia (na podstawie wypełnionego oświadczenia podczas dokonywania weryfikacji przed biegiem).
Uczestnicy zawodów Nordic Walking pokonują trasę marszem, z kijkami. 
Marsz Nordic Walking jest to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym krokami do przodu, z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią, w taki sposób że nie jest widoczna gołym okiem jednoczesna utrata kontaktu obu stóp z podłożem. 
Skracanie trasy równa się automatyczną dyskwalifikacją, zawodnicy pilnują się sami, o nieprawidłowościach informują organizatorów.

Biuro zawodów – wydawanie numerów startowych: 
W dniu zawodów, tj. w sobotę 14.05.2022 r., otwarte będzie biuro biegu znajdujące się w obiekcie edukacyjnym tzw.: „Romanówce” przy biurze Nadleśnictwa Czarnobór, przy ul. Czarnobór 1 w Szczecinku. 
Weryfikacja zawodników będzie się odbywać w dniu zawodów w godzinach: 
- Biegi 5 i 10 km, NW 5 km – od 10:30 do 11:45.

Zgłoszenia:
- Rejestracji można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line
- Zapisy on-line na stronie: http://czas-start24.pl/

- Rejestracja on-line zostanie zamknięta w dniu 12.05.2022 r. lub wyczerpania limitu uczestników. 
- Podczas weryfikacji każdy z uczestników otrzyma indywidualny numer startowy.
- Limit uczestników:
• łącznie 200 osób dla obu dystansów biegów i NW,
UWAGA: nie będzie możliwości rejestracji zawodników po wyznaczonym terminie i w dniu biegu!

Trasa:
- trasa biegu prowadzi drogami o różnorodnej nawierzchni od utwardzonej po gruntową, częściowo przebiega drogą asfaltową,
- dystans biegów: 5 km oraz 10 km,
- dystans Nordic Walking 5 km,
- dokonywany będzie pomiar czasu,
- w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez organizatora,
- punkt odżywczy będzie znajdował się na mecie dla dystansu 5km/ NW 5km i mecie dla dystansu 10 km,
- punkt medyczny będzie znajdował się na starcie / mecie biegu.


Kategorie:
Rywalizacja będzie się odbywać w kategorii: 
- OPEN mężczyźni i OPEN kobiety bieg na dystansie 5 km,
- OPEN mężczyźni i OPEN kobiety bieg na dystansie 10 km,
- OPEN mężczyźni i OPEN kobiety marsz NW na dystansie 5 km,

Dodatkowe kategorie mogą zostać wprowadzone przez organizatora w późniejszym terminie.

Nagrody:
Nagrody zostały ufundowane przez Organizatorów oraz Partnerów. Pierwszych trzech uczestników biegu w każdej kategorii otrzyma nagrody rzeczowe. Wśród pozostałych zawodników zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

Zasady finansowania:
- udział w biegu jest płatny i wynosi 55 zł od osoby. Z w/w kwoty 5 zł zostanie przekazane w formie darowizny pieniężnej na Fundację Serce dla Maluszka, KRS 0000387207, cel szczegółowy 1942 Jakub Tośko.
Wpisowe należy wpłacić maksymalnie do 3 dni od daty rejestracji– decyduje data wpłynięcia. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie.
Opłaty wnoszone są on-line przy rejestracji lub bezpośrednio na konto organizatora.
Dane do przelewu:
Stowarzyszenie Team Biegowy Szczecinek
BGŻ BNP PARIBAS nr konta: 68 2030 0045 1110 0000 0420 3540
W tytule przelewu należy podać: Imię, Nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, dystans.


Postanowienia końcowe:
- zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne,
- organizator zapewnia pomoc medyczną w trakcie biegu,
- każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko, 
- obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników,
- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,
- Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
• utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
• udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu,
• wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
• zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
• publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
• zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
- toalety dla uczestników biegu znajdują się w obiekcie edukacyjnym nadleśnictwa, 
- wszelkie uwagi należy składać mailowo w terminie do 48 godzin po odbyciu biegu na adres tbszczecinek@gmail.com
- parking dla zawodników zostanie wyznaczony (odległość - 300 metrów od startu),
- interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatora.

Pozdrawiamy i zapraszamy do startu oraz zabawy.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem