Regulamin II Bieg ze Strażakiem

Cel zawodów:
- popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu jako ważnego elementu zdrowego trybu życia, 
- promowanie aktywności fizycznej w leśnych okolicznościach przyrody, 
- umożliwienie sprawdzenia swoich sił i możliwości w rywalizacji sportowej,

Organizatorzy:
- Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnem

Termin i miejsce:
- Rozpoczęcie imprezy godzina 12:30 w dniu 11.11.2022 r.
- start biegu głównego - godz.14:00.

- start biegu dla dzieci i młodzieży - ok. 15:00
- Miejsce – OSP Czarne

Zasady uczestnictwa:
W biegu głównym może wziąć udział każdy zawodnik, który w dniu startu ukończył 18 lat oraz stanie na linii startu o określonej przez organizatora godzinie oraz zadeklaruje dobry stan zdrowia (na podstawie wypełnionego oświadczenia podczas dokonywania weryfikacji przed biegiem).
Skracanie trasy równa się automatyczną dyskwalifikacją, zawodnicy pilnują się sami, o nieprawidłowościach informują organizatorów.

Biuro zawodów – wydawanie numerów startowych: 
W dniu zawodów, tj. w piątek 11.11.2022 r., otwarte będzie biuro biegu znajdujące się w obiekcie OSP Czarne

Zgłoszenia:
- Rejestracji można dokonywać wyłącznie za pośrednictwem formularza on-line
- Zapisy on-line na stronie: http://czas-start24.pl/

- Rejestracja on-line zostanie zamknięta w dniu 09.11.2022 r. lub wyczerpania limitu uczestników. 
- Podczas weryfikacji każdy z uczestników otrzyma indywidualny numer startowy.

Trasa:
- trasa biegu prowadzi drogami o różnorodnej nawierzchni od utwardzonej po gruntową, częściowo przebiega drogą asfaltową,
- dystans biegów: 7 km,
- w trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez organizatora,
- punkt medyczny będzie znajdował się na starcie / mecie biegu.


Kategorie:
Rywalizacja będzie się odbywać w kategorii: 
- OPEN mężczyźni i OPEN kobiety 

Dodatkowe kategorie mogą zostać wprowadzone przez organizatora w późniejszym terminie.

Nagrody:
Nagrody zostały ufundowane przez Organizatorów oraz Partnerów. Pierwszych trzech uczestników biegu otrzyma nagrody rzeczowe. Wśród pozostałych zawodników zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

Zasady finansowania:
- udział w biegu jest płatny i wynosi 20 zł od osoby.
Dane do przelewu:
Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnem
BS Człuchów /o. Czarne nr konta: 42 9326 0006 0040 0653 2000 0010
W tytule przelewu należy podać: Imię, Nazwisko, nazwę biegu


Postanowienia końcowe:
- zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne,
- organizator zapewnia pomoc medyczną w trakcie biegu,
- każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko, 
- obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników,
- organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki,
- Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
• utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
• udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu,
• wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
• zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
• publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
• zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
- interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii organizatora.

Pozdrawiamy i zapraszamy do startu oraz zabawy.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem