III Polanicki Bieg Niedźwiedzia

I. CEL IMPREZY

 1. Promocja Miasta Polanica Zdrój na terenie kraju.
 2. Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR

 • Teatr Zdrojowy Centrum Kultury i Promocji w Polanicy Zdrój
 • Fundacja Herkules All Sports

III. TERMIN I MIEJSCE

 • 10 lipca 2021r. – Polanica Zdrój (Park Szachowy)

IV. TRASA I DYSTANS

 1. Alejkami Parku Zdrojowego oraz w przyległym terenie leśnym. Trasa górska
 1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 2. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.

V. PROGRAM MINUTOWY

Sobota - 10.07.2021r.

 • godz. 14.30 – 15.50 - sekretariat zawodów (przy Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym)
 • godz. 16.00 - bieg główny - dystans 5km oraz 10 km
 • nagradzanie zawodników bezpośrednio po wbiegnięciu na metę na każdym dystansie.

VI. ZAPISY

 1. On-line do dnia 07.07.2020r. do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: herkules.org.pl oraz www.czas-start24.pl
 2. W biurze zawodów – zapisy oraz weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych.
 3. Wprowadza się limit zawodników:

300 osób na obu dystansach

VII. OPŁATA STARTOWA

 • 60 zł do dnia 27.06.2021r.
 • 70 zł do dnia 08.07.2021r.
 • 100 zł w biurze zawodów - pod warunkiem, że nie zostanie osiągnięty limit uczestników 300 osób.

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują odlewany medal, pamiątkową koszulkę tecniczną (koszulki organizator zabezpiecza dla zgłoszonych do 25.06.2021r.)

Opłaty przelew elektroniczny przez BLUE MEDIA

Na konto: FUNDACJA HERKULES ALL SPORTS

nr konta 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087 " podaj numer rejestracji"

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Uczestniczą zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończone maja 16 lat w dniu wydarzenia (dokładna data urodzenia).

3. Pomiar czasu za pomocą chipów zwrotnych przymocowanych do obuwia uczestnika. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora: herkules.org.pl

4. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

W biegach głównych prowadzone będą klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

- na dystansie 5 i 10km

K/M 16-39 lat

K/M 40-49 lat

K/M 50-59 lat

M 60-69 lat       K 60+

M 70 +

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA (4 osoby, w tym minimum 1 kobieta) na podstawie sumy czasów na obu dystansach - jednakowa nazwa klubu.

5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

6. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

7. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

8. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

X. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE (na obu dystansach)

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

za miejsca I – III puchar, upominek

W kategoriach wiekowych (nie dublują się z klasyfikacja generalną):

za miejsca I – III upominek

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA (4 osoby, w tym minimum 1 kobieta) na obu dystansach

         za miejsca I – III puchar

WSZYSCY UCZESTNICY

Na mecie otrzymają odlewany medal okolicznościowy.

XI. TRASA

 1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 2. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej znajduje się w biurze zawodów.
 3. Trasa przebiega po nawierzchni alejkach parkowych oraz szlakach górskich.

XII. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XIII. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku.
 14. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać : Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 15. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 16. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : biuro@herkules.org.pl Arkadiusz Kozak, tel. 691 116 224.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Biegu

WYTYCZNE EPIDEMIOLOGICZNE

DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

Poniższe wytyczne wykonano na potrzeby organizacji imprezy rekreacyjno sportowej w dniu 11.07.2020roku w Polanicy Zdrój pn. „III Polanicki Bieg Niedźwiedzia”.

I. Postanowienia ogólne

1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2, Zawody w Polsce do odwołania, odbywać
się będą na terenie otwartym bez udziału publiczności do czasu zniesienia takich ograniczeń przez władze Państwowe.

2. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz przemieszczania się w poszczególnych strefach oraz zasad funkcjonowania punktów odżywczych.

3. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się
do jego treści.

4. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w nich udział dobrowolnie
i na własną odpowiedzialność.

5. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych Wytycznych
oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.

6. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.

7. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli
i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą robić to na własne ryzyko.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach  w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.

II. Postanowienia szczegółowe

1. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę lub przyłbicę.

2. W miejscu zawodów będą mieściły się punkty do dezynfekcji rąk (przy biurze zawodów oraz toaletach).

3. Podczas rejestracji w biurze zawodów, podczas ceremonii nagradzania  należy zachowywać
2-metrowy dystans społeczny lub stosować maseczkę albo przyłbicę. Z obowiązku utrzymania
2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są :

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające, 
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby, które zasłaniają usta i nos.

4. Funkcjonowanie strefy  „Biura Zawodów” (w przestrzeni otwartej)

Strefa będzie podzielona na dwa stanowiska, a każde stanowisko  posiada wejście i wyjście. Podczas rejestracji:

 • obowiązek utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;
 • na stanowisku osoby obsługiwane są pojedynczo;
 • odkażenie rąk przed obsłużeniem przy stanowisku rejestracyjnym (płyn będzie mieścił się na stanowisku),

5. Funkcjonowanie „Strefy  Startu”

 • zawodnicy oczekujący na start w strefie startu mają obowiązek utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;
 • zawodnicy startują według numerów startowych co 5 sek. według numerów startowych
 • pomiar czasu netto, dla każdego uczestnika indywidualnie

6. Funkcjonowanie „Punktu Odżywczego”

Na trasie będą się znajdować punkty odżywcze na których zawodnik może pobrać samodzielnie wodę w butelce 0,5l lub 0,33l.

5. Uwaga !!!

Jeśli  Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak:  gorączka oraz jeden z objawów: kaszel, duszność, powinien niezwłocznie:

 • udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca (Punkt medyczny) na Terenie zawodów;
 • powiadomić  o tym fakcie Organizatora;
 • Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem