II Polanicki Bieg Niedźwiedzia

Dystanse 15km, 10km oraz 5km (dystans rodzinny od 13 lat)

Limit uczestników - 150 osób na każdym dystansie.

I. CEL IMPREZY

 1. Promocja Miasta Polanica Zdrój na terenie kraju.
 2. Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR

 • Teatr Zdrojowy Centrum Kultury i Promocji w Polanicy Zdrój
 • Fundacja Herkules All Sports

III. TERMIN I MIEJSCE

 • 11 lipca 2020r. – Polanica Zdrój (Park Szachowy)

IV. TRASA I DYSTANS

 1. Alejkami Parku Zdrojowego oraz w przyległym terenie leśnym. Trasa górska
 1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 2. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.

V. PROGRAM MINUTOWY

Sobota - 11.07.2020r.

 • godz. 15.30 – 16.50 - sekretariat zawodów (przy Muszli Koncertowej w Parku Zdrojowym)
 • godz. 17.00 - bieg główny – dystans 15 km
 • godz. 17.10 - bieg główny - dystans 10 km
 • godz. 17.15 - bieg główny - dystans 5 km
 • nagradzanie zawodników bezpośrednio po wbiegnięciu na metę na każdym dystansie.

VI. ZAPISY

 1. On-line do dnia 08.07.2020r. do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: herkules.org.pl oraz www.czas-start24.pl
 2. W biurze zawodów – zapisy oraz weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych.
 3. Wprowadza się limit zawodników:

- 150 osób - na każdym dystansie

VII. OPŁATA STARTOWA

Opłata startowa indywidualna:

Na dystansie 5 km

 • 35 zł do dnia 15.06.2020r. (dzieci do 18 lat płacą 50%)
 • 40 zł do dnia 08.07.2020r.
 • 60 zł w biurze zawodów - pod warunkiem, że nie zostanie osiągnięty limit uczestników

Na dystansie 10 km

 • 40 zł do dnia 15.06.2020r.
 • 45 zł do dnia 08.07.2020r.
 • 60 zł w biurze zawodów - pod warunkiem, że nie zostanie osiągnięty limit uczestników

Na dystansie 15 km

 • 45 zł do dnia 15.06.2019r.
 • 50 zł do dnia 08.07.2019r.
 • 60 zł w biurze zawodów - pod warunkiem, że nie zostanie osiągnięty limit uczestników

W ramach opłaty uczestnicy otrzymują odlewany medal.

Opłaty przelew elektroniczny przez BLUE MEDIA

Na konto: FUNDACJA HERKULES ALL SPORTS

nr konta 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087 " podaj numer rejestracji"

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora: herkules.org.pl

3. Prawo startu w zawodach na dystansie 5km mają uczestnicy, którzy ukończyli 13 lat (biorąc pod uwagę dokładną datę urodzenia). Osoby nieletnie muszą w biurze zawodów odebrać pakiet w towarzystwie opiekuna prawnego, który okaże się dokumentem tożsamości oraz podpisze oświadczenie w obecności pracownika sekretariatu.

4. Prawo startu w zawodach na dystansie 10km oraz 15km mają uczestnicy, którzy ukończyli 18 lat (biorąc pod uwagę dokładną datę urodzenia).

3. Zawodnicy zostaną sklasyfikowani na dystansie 5km, 10km, 15km w następujący sposób:

 • Klasyfikacja indywidualna OPEN: miejsca1-3 kobiety i mężczyźni

4. W biegach udział biorą zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia (biorąc pod uwagę dokładną datę urodzenia). Osoby nieletnie muszą stawić się i odebrać pakiet w obecności opiekuna prawnego, który podpisze oświadczenie w obecności obsługi sekretariatu zawodów (wcześniej potwierdzając swoją tożsamość okazując się dowodem tożsamości).

5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

6. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

IX. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE

 • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansie 5 km, 10km, 15km:

za miejsca I – III puchar, upominek

X. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XI. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy z uczestników ma obowiazek zapoznać się z "WYTYCZNYMI EPIDEMIOLOGICZNYMI" oraz ich przestrzegać - załącznik nr 1 (znajdziesz poniżej regulaminu)
 11. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 13. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 14. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 15. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).
 16. W przypadku niezwrócenia chipa po zakończeniu zawodów, uczestnik wyraża zgodę na obciążenie go kwotą 30zł.
 17. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 18. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 19. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : biuro@herkules.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Biegu

WYTYCZNE EPIDEMIOLOGICZNE

DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW

Poniższe wytyczne wykonano na potrzeby organizacji imprezy rekreacyjno sportowej w dniu 11.07.2020roku w Polanicy Zdrój pn. „II Polanicki Bieg Niedźwiedzia”.

I. Postanowienia ogólne

1. W związku z zagrożeniem epidemicznym SARS-CoV-2, Zawody w Polsce do odwołania, odbywać
się będą na terenie otwartym bez udziału publiczności do czasu zniesienia takich ograniczeń przez władze Państwowe.

2. Celem wprowadzenia Wytycznych jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim Uczestnikom Zawodów poprzez określenie stref, zasad dostępu oraz przemieszczania się w poszczególnych strefach oraz zasad funkcjonowania punktów odżywczych.

3. Każdy Uczestnik Zawodów zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszych Wytycznych. Brak znajomości zapisów Wytycznych nie zwalnia Uczestnika Zawodów z obowiązku stosowania się
do jego treści.

4. Uczestnicy Zawodów (z wyłączeniem pracowników Organizatora) biorą w nich udział dobrowolnie
i na własną odpowiedzialność.

5. Uczestnicy Zawodów zobowiązani są do przestrzegania zasad współżycia społecznego i zachowania zgodnego z obowiązującym porządkiem prawnym oraz postanowieniami niniejszych Wytycznych
oraz innych regulacji obowiązujących na terenie zawodów ustanowionych przez Organizatora.

6. Pomimo przyjętych w niniejszych wytycznych zapisów mających na celu maksymalne ograniczenie podczas zawodów ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2, ryzyko to nadal istnieje.

7. Osoby, które podejmą decyzję o udziale w zawodach w czasie pandemii w jakiejkolwiek roli
i zostaną dopuszczone przez organizatora do zawodów - będą robić to na własne ryzyko.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakażanie wirusem SARS-CoV-2 osób biorących udział w zawodach  w czasie pandemii oraz za naruszenia wyżej wymienionych przepisów przez organizatorów zawodów.

II. Postanowienia szczegółowe

1. Każdy uczestnik biorący udział w zawodach winien posiadać przy sobie maseczkę lub przyłbicę.

2. W miejscu zawodów będą mieściły się punkty do dezynfekcji rąk (przy biurze zawodów oraz toaletach).

3. Podczas rejestracji w biurze zawodów, podczas ceremonii nagradzania  należy zachowywać
2-metrowy dystans społeczny lub stosować maseczkę albo przyłbicę. Z obowiązku utrzymania
2-metrowego dystansu społecznego wyłączeni są :

 • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),
 • osoby wspólnie mieszkające, 
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby, które zasłaniają usta i nos.

4. Funkcjonowanie strefy  „Biura Zawodów” (w przestrzeni otwartej)

Strefa będzie podzielona na dwa stanowiska, a każde stanowisko  posiada wejście i wyjście. Podczas rejestracji:

 • obowiązek utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;
 • na stanowisku osoby obsługiwane są pojedynczo;
 • odkażenie rąk przed obsłużeniem przy stanowisku rejestracyjnym (płyn będzie mieścił się na stanowisku),

5. Funkcjonowanie „Strefy  Startu”

 • zawodnicy oczekujący na start w strefie startu mają obowiązek utrzymania 2-metrowego dystansu społecznego lub zakrywanie nosa i ust;
 • zawodnicy startują według numerów startowych co 5 sek. według numerów startowych
 • pomiar czasu netto, dla każdego uczestnika indywidualnie

6. Funkcjonowanie „Punktu Odżywczego”

Na trasie będą się znajdować punkty odżywcze na których zawodnik może pobrać samodzielnie wodę w butelce 0,5l lub 0,33l.

5. Uwaga !!!

Jeśli  Uczestnik zawodów zaobserwuje u siebie takie objawy jak:  gorączka oraz jeden z objawów: kaszel, duszność, powinien niezwłocznie:

 • udać się do wyznaczonego przez Organizatora miejsca (Punkt medyczny) na Terenie zawodów;
 • powiadomić  o tym fakcie Organizatora;
 • Skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, właściwą dla miejsca organizacji zawodów lub całodobową infolinią NFZ 800-190-590;

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to create a ticket