Regulamin

I. PATRONAT I ORGANIZATORZY:

 1. Bieg odbywa się pod Honorowym Patronatem Burmistrza Białego Boru Pawła Mikołajewskiego oraz Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Ryszarda Mićko. 
 2. Organizatorem Biegu jest:

Gmina Biały Bór, www.bialybor.com.pl, kontakt: promocja@bialybor.com.pl, tel. 943739002. Dyrektor Biegu – p. Janusz Pochranowicz, tel. 692 677 650. Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji, www.bckbialybor.naszgok.pl, www.facebook.com/BiegCentaura, kontakt: it.bckir@bialybor.com.pl, t.943739466.

II. CEL:

 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
 2. Promocja miasta i gminy Biały Bór.
 3. Propozycja aktywnego spędzania wolnego czasu dla uczestników imprezy oraz mieszkańców gminy i okolic.
 4. Propagowanie idei olimpijskiej i uczciwej rywalizacji sportowej.

III. TERMIN, MIEJSCE:

1) Bieg Centaura odbędzie się 22 września 2018 r. (sobota).

2) Biuro zawodów będzie mieściło się w obiekcie BCKiR ul. Tamka 3 w Białym Borze oraz w dniu zawodów w budynku lub namiocie BCKiR na starcie oraz mecie biegu na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 8 w Białym Borze.

 1. Start i meta będą się znajdować na stadionie miejskim przy ul. Sportowej 8 w Białym Borze.
 2. Bieg młodzieżowy
 • do godz. 10.00 – zapisy i odbiór pakietów startowych i numerów,
 •  godz. 10.15. start (szkoła podstawowa, rocznik 2006 – 2011),
 • godz. 10.30 start (szkoła podstawowa i gimnazjum , rocznik 2003-2005).

Po ukończeniu biegu i podsumowaniu wyników odbędzie się dekoracja i wręczenie nagród.

5) Bieg główny

 • godz. 9.30 - 11.30 zapisy i odbiór pakietów startowych i numerów,
 • godz. 12.00 start biegu głównego,
 • godz. 14.15 – podsumowanie biegu głównego oraz wręczenie nagród.
 1. Nowa, zmieniona trasa biegu głównego (80% trasy jest niezmienione), będzie posiadać oznaczenia poszczególnych kilometrów oraz punkt regeneracyjny zlokalizowany na 5 kilometrze.

OPIS TRASY:

Trasa biegów młodzieżowych:

- dla dzieci ze szkół podstawowych długość 1,0 km (2 pętle) – nawierzchnia trawiasta,

- dla dzieci i młodzieży ze szkoły podstawowej i gimnazjalnej długość 1,5 km (2 pętle- mała i duża), nawierzchnia trawiasta i asfaltowa.

Trasa biegu głównego:

10 km, trasa przebiega ulicami Białego Boru oraz malowniczymi terenami krosowo-jeździeckimi, nawierzchnia asfaltowa (20%), drogi gruntowe, leśne oraz trawiaste (80%). Na 5 km zlokalizowany będzie punkt regeneracyjny.

Elektroniczny pomiar czasu przeprowadzi firma "HERKULES"  www.herkules.org.pl.     

IV. KATEGORIE:

 1. Biegi młodzieżowe – dziewczęta i chłopcy:

- szkoła podstawowa , roczniki 2006—2011 (start wspólny chłopców i dziewcząt),

 • szkoła podstawowa i gimnazjum , roczniki 2003-2005 (start wspólny chłopców i dziewcząt).
  1. Bieg główny - dystans 10 km (elektroniczny pomiar czasu):
 • kobiety 16-29 lat, 30-44 lata, 45 i starsze,
 • mężczyźni 16-29 lat, 30-44 lat, 45-54 lat, 55 i starsi.

V. UCZESTNICTWO:

1)   Udział   w   biegu   jest   otwarty   dla   wszystkich,   prawo   startu     mają:

 • wszyscy legitymujący się dobrym stanem zdrowia (pisemna deklaracja na zgłoszeniu wypełniona w dniu zawodów),
 • młodzież poniżej 18 roku życia musi posiadać pisemną zgodę rodziców (oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność),
 • wszyscy powinni wypełnić karty uczestnictwa zgodnie z dokumentem tożsamości.

2) Organizator pobiera opłatę startową w wysokości:

 • 35 zł przy zapisach do 10.09.2018 r. do godz.00:00 (decyduje data wpłaty zawodnika).

Po tym terminie oraz w dniu zawodów opłata wynosi 45 zł.

 1. Udział w biegu młodzieżowym jest bezpłatny!
 2. Rabat dla grup liczących min. 10 osób – wpisowe 30 zł za osobę. Zgłoszenie grupowe w nazwie przelewu powinno zawierać dodatkowo: nazwę grupy. Informacja wraz z listą osób należącą do grupy prosimy dodatkowo przesłać „do informacji” na adres e-mail: it.bckir@bialybor.com.pl.
 3. Uczestnik biorący udział we wszystkich poprzednich, pięciu edycjach

Biegu Centaura – jest zwolniony z opłaty wpisowej!

 1. Opłatę startową należy wpłacić na poniższy numer rachunku bankowego:

Białoborskie Centrum Kultury i Rekreacji

ul. Tamka 3, 78-425 BIAŁY BÓR

BANK SPÓŁDZIELCZY W SŁAWNIE O/BIAŁY BÓR

Nr konta: 31 9317 1025 1300 1241 2000 0010

z dopiskiem:

Opłata wpisowa VI Biegu Centaura”:  imię, nazwisko, rok urodzenia uczestnika biegu

7) Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych oraz pakietów startowych odbędzie się w dniu zawodów 22.09.2018 r. w Biurze Zawodów zlokalizowanym na starcie i mecie biegu w budynku na stadionie miejskim ul. Sportowa 8 w godzinach 9.30-11.30.

8) Wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany z przodu koszulki. Brak numeru startowego powoduje dyskwalifikację zawodnika. Uczestnicy, którzy skrócą trasę nie zostaną sklasyfikowani.

9) Pomiar czasu oraz ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg główny będzie realizowany systemem elektronicznym przez firmę "HERKULES" http://www.herkules.org.pl.

Każdy zawodnik otrzyma chip wraz z numerem startowym.

10) Uczestnik imprezy wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku i zdjęć dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy.

11) Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy.

12) Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy oświadcza, że jest zdolny do udziału w zawodach oraz startuje na własną odpowiedzialność.

VI. ZGŁOSZENIA:

 1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online na stronie http://www.herkules.org.pl do dnia 20.09.2018 r. (czwartek) do godziny 20.00.
 2. Za zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie wpłaty wpisowego (liczy się data wpłaty zawodnika).
 3. Zgłoszenia możliwe są również w dniu zawodów. Organizator nie gwarantuje wręczenia kompletnego pakietu startowego dla uczestników, którzy zgłosili się do biegu po terminie 20.09.2018 r.

VII. NAGRODY:

 1. Biegi młodzieżowe:
 1. klasyfikacja wg najlepszego czasu. I, II i III miejsce w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa (roczniki 2006-2011), szkoła podstawowa i gimnazjum (roczniki 2003-2005). Osobno dziewczęta i chłopcy. Nagrody w postaci dyplomu i nagrody rzeczowej.
 1. Bieg główny:
 1. klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:

I- 350 zł; II-300 zł; III-250 zł; IV-200 zł, V-150 zł, VI-120 zł.

 1. kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn:

dyplomy oraz nagrody finansowe lub rzeczowe dla pierwszych trzech osób w danej kategorii wiekowej:

 1. -100 zł, II-80 zł, III- 50 zł.

W przypadku mniejszej ilości zawodników niż 3 w kategorii wiekowej nagrody finansowe powiększają pule nagród w klasyfikacji generalnej.

 1. Nagroda rzeczowa dla najmłodszego zawodnika i nagroda rzeczowa dla najstarszego uczestnika biegu bez podziału na płeć.
 2. Nagrody finansowe dla najlepszych zawodników z Białego Boru (kobieta i mężczyzna):

I -120 zł, II-80 zł, III-50 zł.

 1. Nagrody nie dublują się (zawodnik nagrodzony w klasyfikacji generalnej nie jest nagradzany w kategorii wiekowej).
 2. Pamiątkowe zdjęcie z foto-radaru (dla pierwszych 30 osób), pozostali uczestnicy otrzymują zdjęcia w wersji elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość wręczenia/ ufundowania dodatkowych nagród w wybranych przez siebie kategoriach wiekowych.
 4. Nagrody odbierane są wyłącznie przez zawodników osobiście.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO

 1. W trakcie trwania Biegu trasa jest wyłączona z ruchu drogowego.
 2. Uczestnicy powinni stosować się do poleceń obsługi porządkowej.
 3. Obsługę porządkową podczas Biegu zapewnią wolontariusze z Zespołu Szkół nr 7 w Białym Borze oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Białym Borze.
 4. Organizator zapewnia obsługę medyczną w postaci zespołu ratowniczego z karetką.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestnika będą wykorzystywane zgodnie z warunkami zawartymi w ustawie z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Uczestnik Biegu przez przekazanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wyraża zgodę na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne oraz na przesłanie informacji o przyszłych imprezach zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie UNIEMOŻLIWIA udział w Biegu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o których

zobowiązuje się poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

 1. Komunikat końcowy z wynikami dostępny będzie na stronach internetowych Organizatora tj. www.bckbialybor.naszgok.pl i www.bialybor.com.pl i firmy „HERKULES” http://www.herkules.org.pl.
 2. Organizator udostępnia zawodnikom do przebrania pomieszczenie bez możliwości pozostawienia w niej rzeczy osobistych.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zagubione na terenie obiektu.
 4. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW.
 5. Organizator zastrzega sobie oraz podmiotom związanym z nim prawo do wykorzystania wizerunku, głosu oraz innych materiałów związanych z uczestnictwem Biegu na potrzeby promocyjne i reklamowe oraz zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć, materiałów filmowych i nagrań przedstawiających uczestników Biegu, które mogą być bezpłatnie umieszczane w mediach (TV, radio, gazety, strony internetowe) na potrzeby reklamowe.
 6. Ostateczna interpretacja Regulaminu oraz wyników biegu należy do organizatora.
 7. Organizator przewiduje możliwość przeprowadzenia kontroli antydopingowej po zakończeniu biegu.