Regulamin - Bieg po Skrzydła - 1 km oraz 5km

I. CEL IMPREZY:
1. Promocja Miasta i Gminy Szczecinek na terenie kraju.
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej oraz taniej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.
3. Interakcja społeczności sportowej.

II. TERMIN I MIEJSCE:
● Rozpoczęcie wydarzenia 10:00 30.08.2020r.
● Miejsce- koło plaży przy j. Wilczkowo, przy ul. Wilczkowskiej, 78-400 Szczecinek (druga strona j. Trzesiecko).
● Zawodnicy muszą ustawić się na starcie do 5 minut przed rozpoczęciem biegu.
● Pierwotny termin biegu 15.03.2020r (przełożony na 30.08.2020r)

III. PROGRAM MINUTOWY:
10:00-11:15 – godziny otwarcia biura zawodów
(10:00-11:00 odbiór pakietu startowego przez osoby na liście startowej
11:00-11:15 możliwość zapisu na bieg)
11:30 – start biegu na 1km
12:00 – start biegu na 5km
13:30 – uroczyste podsumowanie zawodów oraz dekoracja biegu na 5km
Na 15 minut przed startem każdego z biegów przeprowadzona zostanie wspólna rozgrzewka dla zawodników.

IV. ORGANIZATOR:
Uczennice I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku:
Patrycja Nerć, Hanna Skrobanek, Julia Kowalczuk, Aleksandra Baranek, Zofia Skrobanek

Kontakt:
e-mail – biegposkrzydla.szczecinek@gmail.com
Facebook – Bieg po Skrzydła Szczecinek
Instagram - Bieg po Skrzydła Szczecinek


V. WSPÓŁORGANIZATORZY:
Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącego im. Księżnej Elżbiety w Szczecinku.
Bieg objęty jest patronatem Starosty Powiatu Szczecineckiego i Burmistrza Miasta Szczecinek.

VI. TRASA:
Trasa biegu prowadzi drogami leśnymi o różnym stopniu utwardzenia.
Rywalizacja odbędzie się na dystansach ok. 1km oraz ok. 5km (do wyboru w trakcie zapisów).
Organizator zapewni uczestnikom profesjonalny pomiar czasu w formie chipów.
W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wyznaczonej przez organizatora.

VII. ZAPISY:
On-line do dnia 12.03.2020 do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.czas-start24.pl ( istnieje możliwość wcześniejszego zamknięcia zapisów po osiągnięciu limitu 300 uczestników).
W biurze zawodów 30.08.2020 w godzinach 11:00-11:15.

VIII. OPŁATA STARTOWA:
Udział w zawodach jest bezpłatny niezależnie od wybranego dystansu.

IX. ZASADY UCZESTNICTWA:
1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.
2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie.
3. W biegu na dystansie 1km udział może wziąć każdy niezależnie od wieku.
4. W biegu na dystansie 5km udział mogą wziąć osoby, które w dniu zawodów ukończyły 12 lat i posiadają ważny dokument tożsamości ze zdjęciem.

5. W przypadku nieukończenia przez zawodnika w dniu rywalizacji 18 roku życia, pakiet startowy zobowiązani są odebrać opiekunowie prawni.
6. Przy odbiorze pakietu startowego uczestnicy zobowiązani są do okazania ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisaniu deklaracji o dobrym stanie zdrowia.
7. Bieg i skracanie trasy równa się automatyczną dyskwalifikacją, zawodnicy pilnują się sami, o nieprawidłowościach informują organizatorów.
8. Zawodnicy zostaną sklasyfikowani w następujący sposób:
W biegu na 5km - klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
W biegu na 1km - klasyfikacja do lat 12
9. Każdy uczestnik jest zobowiązany do zakrywania okolic ust i nosa przez cały czas trwania wydarzenia, jedynie w momencie biegu nie jest to wymagane.
10. Uczestnicy będą startować w grupach max. 30 os. Klasyfikacja odbędzie się
według czasów netto.
X. NAGRODY:
Każdy uczestnik biegu, który dokona rejestracji on-line, otrzyma na mecie pamiątkowy medal. W przypadku rejestracji w dniu zawodów organizator nie zapewnia jego otrzymania.
W klasyfikacjach generalnych (rocznik 2001 i starsi) kobiet i mężczyzn na biegu 5km za miejsca I-III wręczone zostaną statuetki oraz nagrody rzeczowe.
W klasyfikacjach do lat 18 ( rocznik 2002 i młodsi) kobiet i mężczyzn na biegu na 5km za miejsce I-III wręczone zostaną statuetki oraz nagrody rzeczowe.
Na biegu 1km zostaną wręczone pucharki oraz nagrody rzeczowe dla dzieci do 12 lat włącznie (2008 i młodsi) za miejsca I-III w kategorii dziewcząt i chłopców.
Dodatkowo przewidujemy niespodzianki dla dzieci do lat 12.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Zawody odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Wyjątek stanowi pogoda zagrażająca życiu uczestników.
2. Każdy zawodnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
3. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie oraz mecie biegu.
5. Organizator nie zapewnia zawodnikom miejsc noclegowych.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na trasie biegu wynikające z winy uczestników biegu.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w trakcie trwania zawodów.

8. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części bądź całości.
9. Uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien zgłosić ten fakt obsłudze technicznej znajdującej się na trasie biegu lub w biurze zawodów.
10. Odpowiedzialność za wypadki, szkody osobowe lub materialne oraz kolizje, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu zawodów przez uczestników imprezy, cywilną i prawną za wyrządzone szkody ponoszą uczestnicy.
11. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
12. Zgłoszenie się biegu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
13. Sprawy nieujęte w niniejszym rozstrzyga Organizator.
14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem