Regulamin DecaRun

DecaRun Koszalin - 5km, 10km, 15km

I. CEL IMPREZY

Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. TERMIN I MIEJSCE

15 sierpnia 2017 r. - Koszalin (obiekt Decathlonu przy ul. Paderewskiego).

III. PROGRAM MINUTOWY

godz. 9.00 - na dystansie - 15km

godz. 9.20 - na dystansie - 10km

godz. 9.40 - na dystansie - 5km

godz. 10.30 - uroczyste podsumowanie

IV. ORGANIZATOR

Decathlon Koszalin

V. ZAPISY

 1. On-line do dnia 12.08.2017 do godziny 23:00 lub do osiągnięcia limitu startujących 300 osób na wszystkich dystansach przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: www.biegdecathlonu.pl
 2. W biurze zawodów - weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów przy ulicy Paderewskiego.
 • 12, 13, 14 sierpnia 2017 w sklepie Decathlon przy ulicy Paderewskiego.
 • 15 sierpnia 2017 r. od godz. 8.00 – 8.45.

VI. OPŁATA STARTOWA

 • 20 zł - do dnia 31.07.2017r.
 • 30 zł - do dnia 12.08.2017r.
 • 50 zł - w dniu zawodów

Opłata startowa na konto:

HERKULES SP. Z O.O. SK

nr konta 39 1240 1428 1111 0010 7096 7871,

z dopiskiem: "DecaRun"

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.czas-start24.pl

3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

W biegach będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:

K/M-14  14-17 lat (tylko na dystansie 5km)

K/M-18  18-39 lat

K/M-40  40-49 lat

K/M-50  50-59 lat

K/M-60  + 60 lat

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

5. Dopuszcza się zmianę dystansu w trakcie rywalizacji (może zawodnik zgłosić koniec rywalizacji po przebiegnięciu krótszego dystansu niż zdeklarowany w oświadczeniu).

5. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

VIII. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:
                   za miejsca I – III puchar i upominek

W kategoriach wiekowych (nie dublują się z klasyfikacją generalną):
                   za miejsca I – III dyplom

WSZYSCY UCZESTNICY

Na mecie otrzymają odlewany medal okolicznościowy z możliwością nadruku wyniku i danych.

IX. TRASA

 1. START i META Koszalin przy ulicy Paderewskiego (przy sklepie Decathlonu)
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po nawierzchni twardej.

X. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XI. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i herbaty.
 14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 15. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 16. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, , Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 17. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : www.czas-start24.pl.pl, mailto:biuro@herkules.org.pl tel. 691 116 224.