Regulamin Biegu Śniadaniowego / Klubowe Mistrzostwa Morsów

I. CEL IMPREZY

 1. Promocja Gminy Mielno oraz Zlotu Morsów na terenie kraju.
 2. Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców uczestników Zlotu Morsów i mieszkańców Mielna.

II. TERMIN

 • Mielno, 11 lutego 2023 r. o godz. 9.00

III. MIEJSCE

 • Mielno, ścieżka rowerowa ( przy Łódce Drewnianej, wejście od ulicy Kościelnej lub 1 Maja )

IV. ORGANIZATORZY

 • Urząd Miejski w Mielnie
 • Centrum Kultury w Mielnie
 • Fundacja Herkules All Sports

V. ZAPISY

 • on-line: odbywały się będą do dnia 09.02.2023 r. do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://czas-start24.pl  lub http://herkules.org.pl/, w dniu imprezy zapisać się będzie można w  biurze zawodów od 8:00.

VI. OPŁATA STARTOWA

 • 30 zł - płatna przelewem do dnia 09.02.2023 r.
 • 40 zł  - w dniu zawodów

Opłata startowa na konto Fundacji Herkules All Sports nr 55105015591000009031788087 z dopiskiem “bieg śniadaniowy”.

            W pakiecie startowym śniadanie oraz medal

VII. PLAN MINUTOWY

 • 8:00 - otwarcie biura zawodów dla uczestników
 • 9:00 - start 5 km
 • 10:00 - podsumowanie

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora: http://czas-start24.pl  lub http://herkules.org.pl/

3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

INDYWIDUALNIE

 • w biegu głównym – klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn
 • kategorie wiekowe na dystansie 5 km

K 14-17 / M 14-17

K 18-39 / M 18-39

K 40-49 / M 40-49

K 50-59 / M 50-59

K 60 + / M 60 +

Klasyfikacja Klubowych Mistrzostw Morsów ( suma czasów 10 osób, obowiązuje jednakowa nazwa klubu)

4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

5. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

6. Uczestnicy w wieku 14 - 18 lat mogą uczestniczyć w biegu na 5km i muszą posiadać pisemna zgodę opiekuna na udział.

IX. WYRÓŻNIENIA 

INDYWIDUALNIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn na dystansie 5km:

 • za miejsca I – III - puchar + upominek

W kategorii wiekowej kobiet i mężczyzn

 • za miejsca I – III - upominek

DUŻYNOWO

W klasyfikacji Klubowych Mistrzostw Morsów

 • za miejsca I - III - puchary + nagrody

X. TRASA

 1. START i META - ścieżka rowerowa ( przy Łódce Drewnianej, wejście od ulicy Kościelnej lub 1 Maja )
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej.

XI. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
 2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
 6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę (wyjątek stanowią warunki pogodowe zagrażające życiu uczestników).
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody
 13. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 14. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać wolontariusze.
 15. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.

Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem :  http://herkules.org.pl/http://czas-start24.pl

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem