Regulamin MTB BIAŁY BÓR

1. ORGANIZATOR

Organizatorem Wyścigu MTB BIAŁY BÓR jest Koszalińskie Stowarzyszenie Rowerowe ROWERIA, z siedzibą: ul. Chełmońskiego 6/57, 75-631 Koszalin,

w imieniu, którego, działa Tomasz Morawski - Prezes KSR ROWERIA

współorganizator Wyścigu MTB BIAŁY BÓR: Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa -  OT Koszalin

2. CEL IMPREZY

 • popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej w Polsce
 • propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
 • promocja miasta, gminy i powiatu, na terenie których odbywają się zawody
 • promowanie regionalnych szlaków turystycznych
 • umożliwienie współzawodnictwa w zawodach sportowych
 • zachęcanie dzieci i młodzieży do prozdrowotnych zachowań i ruchu na świeżym powietrzu
 • integracja rodzin, zachęcanie do wspólnego, aktywnego spędzania czasu.

3. Termin i miejsce wyścigu MTB Biały Bór

3.1 Wyścig obędzie się 11.11.2020 r. Strefa Startu i Mety usytuowana będzie na dawnym terenie Stada Ogierów w Białym Borze, ul. Dworcowa 24

3.2 Plany tras wyścigu udostępniony będzie na profilu internetowym organizatora na portalu społecznościowym  www.facebook.com/roweriakoszalin oraz www.facebook.com/chelmskamtb

3.4 Elektroniczny pomiar czasu przeprowadzi firma: HERKULES Sp. z o.o. Sk

3.5 Zawody odbędą się bez względu na warunki atmosferyczne.

4. TRASA I DYSTANS

4.1 Wyścig MTB Biały Bór odbywa się na dwóch dystansach:

 • MINI   - 18 km dwie pętle
 •  MAXI –  36 km cztery pętle

4.2 Trasa wyznaczona jest po drogach leśnych i szutrowych

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

W Wyścigu prawo startu będą miały osoby, które:

- dokonają rejestracji drogą elektroniczną w formularzu umieszczonym na stronie:

www.herkules.org.pl do niedzieli 2 listopada do 23:59.

- uiszczą opłatę startową w kwocie: 35 zł

- po terminie 70 zł w biurze zawodów

- członkowie KSR ROWERIA z opłaconą składką członkowską za 2020 r. bezpłatnie

- KOWR OT Koszalin - bezpłatnie

Forma płatności: 

Przy rejestracji on-line płatności przyjmowane są za pośrednictwem platformy internetowej.

Na konto: Fundacja Herkules All Sports nr konta: 55 1050 1559 1000 0090 3178 8087

 W przypadku rezygnacji ze startu, uiszczone opłaty startowe nie podlegają zwrotowi.

Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika z treścią regulaminu.

Prawo do startu w wyścigu mają osoby, które ukończyły 18 lat. W przedziale wieku od szesnastego do osiemnastego roku życia za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

6. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje:

 • pakiet startowy
 • medale dla zawodników (medale pamiątkowe)
 • posiłek regeneracyjny
 • elektroniczny pomiar czasu
 • profesjonalnie przygotowaną i oznakowaną trasę
 • zabezpieczenie medyczne

7. HARMONOGRAM ZAWODÓW

 • 9.00-10.00 – odbiór nr startowych i pakietów w biurze zawodów
 • 10.30 – start wyścigu dzieci
 • 11.00 – start wyścigu maxi
 • 11.10 – start wyścigu mini
 • ok. godz. 13.30 - zamknięcie trasy.
 • ok.13.45 - dekoracje i wręczanie nagród
 • ok.14.45- zakończenie imprezy

8. KATEGORIE WIEKOWE DLA KOBIET I MĘŻCZYZN

A) KATEGORIE MAXI (o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia)

Mężczyźni

 • M2 – 16 – 29 lat
 • M3 – 30 – 39 lat
 • M4 – 40 – 49 lat
 • M5 – 50 i więcej

Kobiety

 • K2 – 16 – 29 lat
 • K3 - 30 – 39 lat
 • K4 – pow. 40 lat

B) KATEGORIE MINI (o przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia)

Mężczyźni:

 • M2 – 16 – 29 lat
 • M3 – 30 – 39 lat
 • M4 – 40 – 49 lat
 • M5 – 50 – 50 lat i powyżej

Kobiety

 • K2 – 16 – 29 lat
 • K3 - 30 – 39 lat
 • K4 – pow. 40 lat

C) KATEGORIE - OPEN dystans Mini i Maxi (Kobiety, Mężczyźni)

D) KATEGORIA - KOWR

UWAGA: Dekoracja OPEN i KOWR nie dubluje się z kategoriami.

Limit startu przez wprowadzenia obostrzeń związanych z COVID-19

9. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność; za niepełnoletnich odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie; zawodnicy startują na własną odpowiedzialność podpisując stosowne oświadczenie; za niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Każdy uczestnik wypełniając kartę zgłoszenia oświadcza, że jest zdrowy i nie ma żadnych przeciwwskazań lekarskich do udziału w zawodach (w przypadku zawodników niepełnoletnich czyni to rodzic lub opiekun prawny). Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą.

Każdy uczestnik startuje na własnym, sprawnym technicznie rowerze górskim lub innym. Wszystkich zawodników obowiązuje KASK ROWEROWY, zgodny z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa.

Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku użytkowania roweru podczas zawodów.

Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną podczas wyścigu

Organizator dba o oznakowanie i zabezpieczenie trasy przejazdu uczestników wyścigu.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy lub śmierć uczestników wyścigu odniesione w trakcie zawodów oraz szkody wyrządzone przez uczestników wyścigu wobec osób trzecich.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich oraz za zdarzenia losowe powstałe w czasie wyścigu z winy uczestnika.

Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom wyścigu oraz osobom trzecim lub wobec Organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność ponosi uczestnik.

W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora lub osób działających w jego imieniu lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.

Uczestnicy wyścigu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Organizator zaleca przed startem wykupienie na własny koszt ubezpieczenia udziału w zawodach. Startujący w zawodach robią to na własną odpowiedzialność.

Organizator nie odpowiada za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas wyścigu.

Zawodnik nie może być pod wpływem alkoholu ani żadnych środków odurzających.

Zawodnik musi zachować szczególną ostrożność przy dojeżdżaniu do dróg publicznych i podczas poruszania się po nich. W czasie trwania maratonu zawodnik jadący wolniej ma obowiązek ustąpić miejsca zawodnikowi osiągającemu większą prędkość, zjeżdżając na prawą stronę trasy. Zabrania się zajeżdżania drogi innym uczestnikom wyścigu i powodowania sytuacji niebezpiecznych, mogących doprowadzić do wypadku innych uczestników wyścigu lub osób trzecich. Za niebezpieczną jazdę grozi dyskwalifikacja.

Zakazana jest jazda po trasie innej niż wyznaczona przez Organizatora. Trasa wyścigu oznakowana jest strzałkami wskazującymi właściwy kierunek jazdy, taśmą wyznaczającą tor jazdy oraz znakami ostrzegawczymi. Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją. Zawodnicy muszą zachować podczas zawodów szczególną ostrożność, mając na uwadze możliwość wyjechania innych pojazdów np. rolniczych lub leśnych z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy. Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie wyścigu w dniu jego rozgrywania, ale dozwolony jest trening przed zawodami we wcześniejszym terminie.

Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad fair play.

Uczestnik przyjął do wiadomości, że udział w wyścigu rowerowym związany jest z wysiłkiem fizycznym i zwiększa się ryzyko wypadku i urazowości organizmu (również zgonu), możliwe są również szkody i straty majątkowe oraz inne niemożliwe do przewidzenia ryzykowne czynniki i ich skutki

Uczestnik oświadczają, że zapoznał się z profilem trasy na wybranym przez siebie dystansie.

Uczestnik podpisując w/w oświadczenia - o znajomości regulaminów i braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wybranych imprezach sportowych - rozważył i ocenił własne możliwości, zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w konkretnym rajdzie, startuje w nim dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Każdy zawodnik, który na trasie zauważy niepokojące zdarzenie, które może być przyczyną ubytku na zdrowiu innego zawodnika, zobowiązany jest poinformować odpowiednie służby medyczne. Wszelkie problemy należy zgłosić do PRZEDSTAWICIELA ORGANIZATORA  

Tomasz Morawski – Tel. 607667273

Uczestnicy imprezy rowerowej są zobowiązani do niezwłocznej reakcji na sygnały pojazdów uprzywilejowanych oraz poleceń Służb Ratowniczo-Medycznych i Służby Porządkowej Organizatora podczas – dojazdu, organizacji akcji ratowniczej i transportu poszkodowanych. W przypadku innych zagrożeń (pożar, burza z wyładowaniami itp.) uczestnicy podporządkowują się – kierującym akcją ratowniczą i bezwzględnie wykonują ich polecenia – dot. Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Granicznej.

10. ZASADY OGÓLNE

Uczestnik może dokonać koniecznych napraw przy rowerze w trakcie trwania wyścigu, jednak nie może podczas naprawy zastawiać drogi przejazdu innym zawodnikom – naprawa musi być dokonana poza trasą, tak aby nie utrudniać przejazdu innym zawodnikom. Zakazana jest wymiana roweru podczas wyścigu.

Uczestnicy zawodów, którzy z różnych powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do bazy wyścigu (warto posiadać przy sobie telefon komórkowy). Fakt ten należy niezwłocznie zgłosić w puncie pomiaru czasu znajdującym się przy linii start-meta.

Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie maratonu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na fotografowanie i filmowanie podczas wyścigu i wykorzystanie wizerunku w materiałach reklamowych i promocyjnych.

Uczestnik wyścigu wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników wyścigu oraz na publiczne podanie jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania i ewentualnie przynależności klubowej.

Organizator jest uprawniony do wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w zawodach, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących wyścig i wydarzeniach towarzyszących wyścigowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne).

Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych zawodników.

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na formularzu zgłoszeniowym potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa w zawodach.

Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów i Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

11. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady/UE/2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/Dz.Urz.UE.L.nr 119, str.1/ (RODO) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu zapisu i dołączonych do niego oświadczeniach są: HERKULES Sp. z o.o. Sk
Bonin 11E ,76-009 Bonin. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Zawodów, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w jest dobrowolne, lecz ich przetwarzanie jest warunkiem wzięcia udziału w Zawodach. Cofnięcie zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału uczestnika w Zawodach.

Po zakończeniu Zawodów ww. dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z ewentualnym ustalaniem i dochodzeniem roszczeń lub obrony przed nimi (prawnie uzasadniony interes administratora, art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Jeżeli wyrażono na to odrębna zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe uczestnika Zawodów, w tym jego wizerunek, wypowiedzi, mogą być przetwarzane w celach promocyjnych poprzez publikację materiałów promocyjnych na stronie internetowej oraz w portalach społecznościowych Organizatora. Zgoda jest dobrowolna może zostać wycofana w każdym czasie bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom, które współpracują z Administratorem przy organizacji Zawodów oraz podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi hostingu i IT, obsługi technicznego pomiaru czasu, w zakresie i w celu podanym w ust. 2.

Dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania Zawodów, a po ich zakończeniu przez okres 3 lat lub do czasu wniesienia usprawiedliwionego sprzeciwu/ cofnięcia zgody)

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: o dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia danych (tzw. prawo do zapomnienia) – w wypadkach określonych w art. 17 RODO, ograniczenia przetwarzania – w wypadkach określonych w art. 18 RODO, przenoszenia danych – prawo do uzyskaniu zapisu danych w ustrukturyzowanym formacie, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - z uwagi na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą lub jeżeli dane są przetwarzane w celach marketingowych.

12. KARY

W przypadku naruszenia regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:

– kara w postaci przesunięcia w klasyfikacji

– dyskwalifikacja

Zawodnik może zostać ukarany za niesportowe zachowanie lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu. Uczestnicy mają obowiązek szanować środowisko naturalne i jechać tylko po oficjalnie wytyczonej trasie.

Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasie wyścigu (wyjątek stanowią strefy bufetowe). Zabrania się używania szklanych pojemników w pobliżu i na trasie wyścigu.

Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

13. PROTESTY

Protesty będą przyjmowane w punkcie elektronicznego pomiaru czasu do zakończenia imprezy. Po tym czasie protesty nie będą rozpatrywane. Wyniki znajdujące się na stronie będą uznane za oficjalne. Decyzja o rozstrzygnięciu protestu należy do Sędziego Głównego w porozumieniu z Organizatorem zawodów i jest ostateczna.

14. WYNIKI

Wyniki podawane podczas zawodów są wynikami nieoficjalnymi.

Wyniki oficjalne znajdować się będą na stronie: www.herkules.org.pl 

15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z niniejszym regulaminem.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu wyścigu – podczas odprawy.

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem wyścigu i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako okoliczność łagodząca i nie zwalnia zawodnika z jego przestrzegania.

Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nieujętych w regulaminie należy wyłącznie do Organizatora.

Wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne, ale Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

O wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Prezes KSR ROWERIA jako przedstawiciel organizatora.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem