Regulamin

Biegi Przełajowe - 5km i 10km

Biegi z elementami orientacji "RUSZ SIĘ ! ORIENTUJ SIĘ!" - 5km i 10km

I. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania połączona z elementami biegu na orientację jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia .

II. TERMIN I MIEJSCE

 • 10 marca 2018 r. - Warcino.
 • Obiekt Strzelnicy Warcino.

III. PROGRAM MINUTOWY

 • godz. 11.00 - bieg główny - 10 km i 5km (bieg przełajowy)
 • godz. 11.10 - bieg na dystansie 10km i 5km (bieg z elementami orientacji)
 • godz. 11.45 - ognisko i pieczenie kiełbasek
 • godz. 12.00 - uroczyste podsumowanie

IV. ORGANIZATOR

 • DECATHLON SŁUPSK

PARTNERZY:

 • USŁUGOWY ZAKŁAD STOLARSKI MARIAN MAKAR
 • KOŁO ”DIANA „- WARCINO
 • LASY PAŃSTWOWE- NADLEŚNICTWO WARCINO

V. ZAPISY

 1. On-line do dnia 07.03.2018 do godziny 23:00
 2. W biurze zawodów - weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów

10 marca 2018 r. od godz. 9.00 – 10.30

VI. OPŁATY

Bieg indywidualny 10 km na orientację:

 • 20 zł – do dnia 07.03.2018r. - do godz. 23:00
 • 40 zł – w dniu zawodów

Na dystansie 5km (bieg rodzinny, drużynowy, 2-4 osób) - opłatę wnosi kapitan drużyny

 • 30 zł do dnia 07.03.2018r. - do godz. 23.00
 • 50 zł – w dniu zawodów

Biegi przełajowe indywidualne 5km i 10 km:

 • 30 zł – do dnia 07.03.2018r. - do godz. 23:00
 • 40 zł – w dniu zawodów

Wpłatę należy dokonać za pomocą przelewu elektronicznego przez system BLEUMEDIA lub na konto:

Herkules Sp. z o.o. Sk, Numer konta 39 1240 1428 1111 0010 7096 7871 z numerem rejestracji” imię i nazwisko zawodnika

W ramach opłaty startowej każdy zgłoszony otrzymuje: pamiątkowy medal, kiełbaskę na wspólne ognisko, napój.

OPŁATA STARTOWA NIE PODLEGA ZWROTOWI, ANI PRZEKAZANIU NA INNE OSOBY.

VII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Pomiar czasu za pomocą chipów, ustalenia kolejności zawodników na mecie dokonują sędziowie. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora www.czas-start24.pl, www.herkules.org.pl,

3. Na trasie biegu rozmieszczone będą punkty kontrolne do podbicia na mapie.

3. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w następujący sposób:

W biegach przełajowych na dystansie 10km oraz 5km będą prowadzone klasyfikacje open kobiet i mężczyzn oraz kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn

 • K/M 18-39 lat
 • K/M 40-49 lat
 • K/M 50-59 lat
 • K/M + 60

W biegach z elementami orientacji na dystansie:

Dystans 5 km

 • klasyfikacja zespołowa

Dystans 10 km

 • K/M-18  18-39 lat
 • K/M-40  40 lat i powyżej

UWAGA! O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

Nie odbicie punktu kontrolnego skutkuje naliczeniem kary czasowej: 10 min za każdy nieodnaleziony punkt kontrolny.

4. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

5. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

VIII. WYRÓŻNIENIA

Indywidualnie w biegach przełajowych na dystansie 5km oraz 10km:

 • W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn: za miejsca I - III puchary oraz upominki
 • W klasyfikacji wiekowej za miejsca I - III upominki (nie dublują się z kategorią wiekową)

W biegach z elementami orientacji:

 • 10 km - w kategoriach wiekowych K i M za miejsca I – III upominki
 • 5 km – za miejsca I – III upominki

Wszyscy uczestnicy na mecie otrzymają pamiątkowe medale, kiełbaskę na wspólne ognisko, napój.

IX. TRASA

 1. START i META Strzelnica Warcino .
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 3. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej oraz punktem odświeżania znajduje się w biurze zawodów.
 4. Trasa przebiega po nawierzchni dróg leśnych.

X. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XI. UBEZPIECZENIE

 1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku i herbaty.
 14. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz.883).
 15. Akceptując regulamin Uczestnik wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów biegu.
 16. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać harcerze oraz wolontariusze.
 17. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem: mailto:biuro@herkules.org.pl tel. 691 116 224.