Regulamin

Bieg o Puchar Wójta Gminy Potęgowo

I. CEL IMPREZY

 1. Promocja Gminy Potęgowo na terenie kraju.
 2. Popularyzacja biegania jako najbardziej naturalnej formy aktywności oraz zdrowego stylu życia.

II. ORGANIZATOR

 • Gmina Potęgowo
 • Fundacja Herkules All Sports

III. TERMIN I MIEJSCE

 • 1października 2022r. – Potęgowo (stadion)

IV. TRASA I DYSTANS

 1. Alejkami  oraz w przyległym terenie leśnym. Trasa górska
 2. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.

V. PROGRAM MINUTOWY

Sobota - 1 października 2022 r.

 • godz. 9.00 – 9.45 - sekretariat zawodów (stadion w Potęgowie)
 • godz. 9.45 - bieg główny - dystans 5km

VI. ZAPISY

 1. On-line do dnia 29.09.2022r. do godziny 23:59 przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: herkules.org.pl oraz www.czas-start24.pl
 2. W biurze zawodów – zapisy oraz weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych.
 3. Wprowadza się limit zawodników 150 osób

VII. Bez opłaty startowej !!!!

VIII. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Podczas imprezy obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

2. Uczestniczą zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończone maja 16 lat w dniu wydarzenia (dokładna data urodzenia).

3. Pomiar czasu za pomocą chipów zwrotnych przymocowanych do obuwia uczestnika. Wyniki zawodów na żywo na stronie organizatora: herkules.org.pl

4. Zawodnicy sklasyfikowani zostaną w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn.

5. Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani (z dowodem tożsamości ze zdjęciem) w biurze.

6. Podpisując listę startową uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje uczestnictwo w biegu.

X. WYRÓŻNIENIA

INDYWIDUALNIE

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn:

za miejsca I – III puchar, upominek

           LOSOWANIE ATRAKCYJNYCH NAGRÓD WŚRÓD WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW BIEGU

XI. TRASA

 1. Na trasie znajduje się punkt pomocy medycznej. W przypadku kontuzji, uczestnik powiadamia obsługę trasy, która przekazuje informacje do punktu pomocy medycznej.
 2. Plan trasy z zaznaczonym punktem pomocy medycznej znajduje się w biurze zawodów.
 3. Trasa przebiega po nawierzchni miękkiej.

XII. DEPOZYT

 1. Depozyt na pozostawienie rzeczy na okres biegu znajdować będzie się w wyznaczonym miejscu.
 2. Deponować wolno jedynie elementy ubioru, zaś pozostawianie w depozycie wszelkich dokumentów, cennych przedmiotów i pieniędzy jest niedozwolone. Depozyt można odebrać tylko na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez zawodnika numeru startowego, Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za pobranie depozytu przez inną osobę.
 3. Za pozostawione bez opieki rzeczy organizator nie ponosi odpowiedzialności.

XIII. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada ubezpieczenie OC.

2. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

XIV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe uczestników biegów będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprez, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją imprezy (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, w związku z udziałem w Biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób, w  jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

6. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami, a także wyniki z danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666).

XIV. ZACHOWANIE BEZPIECZEŃSTWA

 1. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony przyrody, jak również dbać o porządek w miejscu zawodów.
 2. Każdy z uczestników zobowiązany jest do wykonywania poleceń służb porządkowych, funkcjonariuszy publicznych oraz osób funkcyjnych organizatora pod groźbą dyskwalifikacji z rywalizacji na trasie i pozo nią.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Organizacyjnym oraz na trasie i mecie biegu.
 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
 3. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych.
 5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora biegu ulicznego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników biegu.
 7. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
 8. Organizatorzy zalecają dodatkowe ubezpieczenie się od NNW.
 9. Przyjmuje się, że zgłoszenie się do zawodów (wpis na listę zawodników) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Każdy uczestnik, który zrezygnuje z udziału w biegu w trakcie jego trwania powinien bezzwłocznie zgłosić ten fakt obsłudze technicznej będącej na trasie biegu lub w biurze zawodów.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy sportowej.
 12. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
 13. Każdy zawodnik w biegu głównym otrzymuje numer startowy, który po biegu upoważnia do otrzymania posiłku.
 14. W zabezpieczeniu biegu będą pomagać : Policja, przedstawiciele Straży Miejskiej oraz wolontariusze.
 15. Załącznikiem do regulaminu jest mapka trasy biegowej.
 16. Informacje dotyczące imprezy można uzyskać pod adresem : biuro@herkules.org.pl Arkadiusz Kozak, tel. 691 116 224.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem