Regulamin I Biegu i Marszu Nordic Walking „Paraszynek Trail”

Termin: 18.09.2022 o godz. 12:00

Limit: 200 osób

I. Idea imprezy i postanowienia ogólne

 1. Bieg i Marsz Nordic Walking „Paraszynek Trail” zaplanowany jest jako inicjatywa społeczna Fundacji Active Age w ramach realizacji zadania publicznego pn. ZAWODY BIEGOWE ORAZ NORDIC WALKING „PARASZYNEK TRAIL”. Zachęca się Uczestników i sympatyków do udzielenia dobrowolnego i bezinteresownego wsparcia w celu realizacji przedsięwzięcia.
 2. Na potrzeby regulaminu zastosowano poniższe definicje
 3. Bieg – I Bieg i Marsz Nordic Walking (NW) „Paraszynek Trail” odbywające się jednocześnie nazywane również Imprezą i Zawodami.
 4. Uczestnik – osoba biorąca dobrowolnie i świadomie udział w Biegu, akceptująca jego Regulamin oraz odbierająca numer startowy. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować za zgodą opiekuna prawnego dostarczoną w dniu zawodów.
 5. Regulamin – zbiór przepisów, zasad i ustaleń stworzonych przez Organizatora, które mają zastosowanie w trakcie trwania Imprezy.

II. Cel imprezy

 1. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia oraz przeciwdziałanie depresji.
 2. Integracja lokalnego środowiska sportowego.
 3. Promocja kompleksów leśnych Nadleśnictwa Strzebielino.
 4. Rywalizacja w duchu „Fair Play” Uczestników na wyznaczonej trasie.

III. Organizator

Organizatorem Imprezy jest Fundacja Active Age. 

Kontakt: e-mail: activeage.strefarozwoju@gmail.com,  telefon: 514-860-161

Bieg będą wspierać osoby wyznaczone przez Organizatora.

IV. Termin i miejsce imprezy

I Bieg i Marsz NW „Paraszynek” odbędzie się w dniu 18.09.2022. Start Biegu i Marszu NW wyznaczono na godz. 12:00 w pobliżu wiaty Leśnictwa Paraszynek Nadleśnictwa Strzebielino.

V. Dystans, przebieg i stopień trudności trasy

Bieg odbędzie się na dwóch dystansach: 9 km (jedna pętla) oraz 27 km (3 pętle). Marsz Nordic Walking odbędzie się na dystansie 9 km (jedna pętla).

Miejsce startu i mety znajduje się w pobliżu wiaty Leśnictwa Paraszynek Nadleśnictwa Strzebielino. Zawody mają charakter biegu przełajowego ze znacznymi przewyższeniami. Trasa biegu na 27 km ze względu na ponad 200 metrów przewyższeń na każdej pętli jest wymagająca i odpowiednia dla Uczestników co najmniej średnio-zaawansowanych. Cała trasa Biegu prowadzi drogami leśnymi.

VI. Opłaty startowe

Do dnia 13.09.2022 opłata startowa wynosi 40,00 zł dla wszystkich Uczestników. 

Opłata w dniu zawodów na miejscu wynosi: 50,00 zł dla wszystkich Uczestników

Mieszkańcy gminy Łęczyce zwolnieni są z opłaty startowej. W procesie rejestracji należy zaznaczyć - mieszkaniec gminy Łęczyce.

Wpłaty należy dokonać na konto: Fundacja Active Age
Numer konta 12 1140 2004 0000 3902 8169 4302 z dopiskiem: „Paraszynek Trail” , imię i nazwisko zawodnika

VII. Limit Uczestników

Organizator ustala łączny limit 200 Uczestników I Biegu i Marszu NW „Paraszynek”. organizowanego w dniu 18.09.2022 o godz. 12:00

VIII. Zgłoszenia i rejestracja Uczestników

Do dnia 13.09.2022r. zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez http://czas-start24.pl/

Dodatkowe zapisy odbędą się w dniu zawodów w przypadku nie przekroczenia limitu uczestników. (patrz 6. Opłaty startowe).

IX. Klasyfikacja i nagrody

Przeprowadzona zostanie klasyfikacja kobiet i mężczyzn w Biegu na 9 km i 27 km oraz Marszu NW na 9 km. Nie będzie prowadzona klasyfikacja z podziałem na kategorie wiekowe.

Za miejsca 1-3 open wśród kobiet i mężczyzn w Biegu na 9 km oraz 27 km i Marszu NW na 9 km zostaną wręczone puchary/statuetki oraz nagrody rzeczowe.

X. Szczegóły Imprezy

 1. Uczestnicy biorą udział w Biegu na własną odpowiedzialność i muszą posiadać odpowiedni stan zdrowia. Ocenę stanu zdrowia Uczestnicy dokonują samodzielnie.
 2. Warunkowo za zgodą Organizatora dopuszczone zostaną do udziału w Imprezie osoby niepełnoletnie (muszą dostarczyć zgodę opiekuna prawnego).
 3. Każdy Uczestnik odbierający numer startowy oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń odszkodowania od Organizatora w przypadku poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub w innych przypadkach związanych z Biegiem.
 4. Dobrowolny udział w Biegu obliguje Uczestników do bezwzględnego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i poleceń wydawanych przez Organizatora.
 5. Uczestnicy Zawodów poprzez odbiór numerów startowych wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (imię i nazwisko) i wizerunku w celu opublikowania wyników Imprezy.
 6. Ubezpieczenie Uczestników Imprezy (NNW) odbywa się we własnym zakresie Uczestnika.
 7. Impreza zostanie zabezpieczona przez ratowników medycznych.
 8. Każdy Uczestnik, który ukończy zawody otrzyma pamiątkowy medal na mecie.
 9. Po zakończonym biegu i marszu zorganizowany zostanie poczęstunek regeneracyjny i ognisko.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
 2. rasa biegu zostanie oznaczona.
 3. Każdy Uczestnik rezygnujący z ukończenia Biegu zobowiązany jest poinformować o powyższym Organizatora telefonicznie. Numer telefonu Organizatora znajdować się będzie na numerze startowym.
 4. Wszyscy Uczestnicy biegną lub maszerują z numerem startowym umieszczonym w widocznym miejscu.
 5. Podczas Imprezy zastosowany zostanie elektroniczny pomiar czasu. Klasyfikacja Uczestników odbywać się będzie na podstawie uzyskanego czasu i zostanie ustalona przez Organizatora.
 6. W sprawach spornych decydujący głos ma Organizator Imprezy.
 7. Uczestnicy muszą przestrzegać zasad ochrony przyrody.
 8. Bieg odbywa się na zasadach „Fair Play”.
 9. Wyznacza się limit na ukończenie Zawodów 2:00h dla dystansu 9km (Bieg i Marsz NW) oraz 3:30h dla dystansu 27km.
 10. W pobliżu miejsca startu usytuowane będą szatnie (namioty).
 11. Zaleca się posiadanie w trakcie Biegu naładowanego i włączonego telefonu komórkowego.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów z przyczyn losowych. Podjęcie takiej decyzji zostanie przekazane niezwłocznie Uczestnikom.
 13. Ostateczne wyniki Zawodów zostaną ogłoszone w komunikacie końcowym.
 14. Szczegóły Imprezy zostaną przedstawione w komunikacie przedstartowym w dniu 15.09.2022.

If you have any questions or problems, we encourage you to use the tickets form. It will allow quick contact with the organizer or system administrator.

Click here to report a problem